ERCA sertifikacija ličnosti-Obuka i sertifikacija internih i eksternih proveravača vodećih proveravača-Auditor/Lead auditor za sisteme menadžmenta/ISO standarde

Sertifikacija ličnosti

ERCA sertifikacija je nezavisan i nepristrasan proces, koji pokazuje stručne kvalifikacije i kompetencije pojedinca za obavljanje delatnosti u oblasti marketinga i prodaje. Kompetentnosti su opšte, zasnovane na ličnosti i stručne i utvrđene su od strane sertifikacionog tela. Kvalifikacije se iskazuju putem ispita prilikom sertifikacije. Akreditovan ERCA sertifikat je dokaz kvalifikacija. Proces sertifikacije proizilazi iz zahteva sadržanih u EN ISO/IEC 17024:2012 standarda, interpretiranih prema IAF ( International Accreditation Forum ) i EA ( European Co-operation for Accreditation ) pravilima.

Sektor ERCA Sertifikacije sertifikuje:

– sve polaznike ERCA sertifikovanih kurseva,

– lica koja nisu polaznici ERCA kurseva. Ove lica prolaze sertifikaciju pod istim uslovima kao i polaznici ERCA kurseva.

Osoba zainteresovana za sertifikaciju će preuzeti i popuniti obrazac “zahtev za sertifikaciju”. Podnosilac prijave se prijavljuje za sertifikaciju podnošenjem ove prijave i plaćanjem kotizacije. Nakon pregleda prijave od strane sertifikacionog tela, kandidat će biti pozvan da pohađa ispit sertifikacije. ERCA podržava proces nadzora, što je deo procesa ponovne sertifikacije. Nadzor ima oblik prikazivanja stečenih kompetencija popunjavanjem i podnošenjem relevantnog obrasca “Upitnik”. Sertifikati se dodeljuju uspešnim polaznicima, sa rokom važnosti koji zavisi od šeme sertifikacije. Imalac sertifikata može, po isteku roka važenja, da se prijavi za “resertifikaciju”. Ako imalac sertifikata ne ispunjava uslove, ERCA ima pravo da suspenduje, povuče ili ograniči obim sertifikacije.

Naglašavamo da su ERCA sertifikati, za eksterne proveravače/vodeće proveravače (Auditor/Lead Auditor), interne proveravače, menadžere sistema menadžmenta, globalno prepoznatljivi i međunarodno priznati. Nosioci ERCA sertifikata za eksterne proveravače/vodeće proveravače (Auditor/Lead Auditor) sa velikim uspehom rade za mnoge sertifikacione kuće, kako u Srbiji, tako i u zemljama Evropske Unije i mnogim zemljama sveta. Priznavanje ERCA sertifikata od strane domaćih i međunarodnih sertifikacionih kuća i aktivan rad ERCA proveravača je dovoljan dokaz kompetentnosti ERCA proveravača.