ERCA kodeks-Obuka i sertifikacija internih i eksternih proveravača vodećih proveravača-Auditor/Lead auditor za sisteme menadžmenta/ISO standarde

- Poverljivost:

Članovi udruženja ne smeju da objavljuju ili koriste za sopstvenu korist ili u korist trećih lica poverljive informacije koje se odnose na poslodavce ili poslovne partnere bez njihove dozvole, sa izuzetkom u slučajevima u kojima su statutom traženi osnovni podaci.

- Pošteno poslovanje:

Članovi udruženja će se pošteno baviti kupcima, klijentima, zaposlenima, dobavljačima, distributerima i široj javnosti.

- Dobronamernost:

Članovi udruženja moraju biti svesni činjenice da njihovo ponašanje može uticati na ponašanje drugih, kao što su kolege, dobavljači i kupci u celini. Oni neće, podsticati ili prisiljavati druge ili delovati na način koji vodi do nemoralnog ponašanja u poslovnim odnosima.

- Poštenje:

Članovi udruženja moraju rukovoditi svojim poslovnim aktivnostima sa iskrenošću i oni će očuvati principe duha i važećih propisa, standarda, pravila i poslovnog bontona, tako da oni štite svoju dobru reputaciju, reputaciju svojih poslodavaca, ugled udruženja i generalno ugled marketinga i profesije prodaje. Članovi udruženja moraju delovati u skladu sa nacionalnim zakonima kojima se uređuju prava i obaveze u poslovnim odnosima.

- Prava i obaveze:

Članovi udruženja moraju delovati u skladu sa važećim nacionalnim zakonima kojima se uređuju prava, obaveze i obaveze prema drugim učesnicima u poslovnim odnosima.

- Veštine:

Članovi udruženja će uložiti sve napore da održe svoje profesionalne kvalifikacije i oni težiće da motivišu druge partnere koji rade sa njima ili za njih da čine isto. Članovi će redovno održavati i poboljšavati svoja znanja iz oblasti marketinga, veštine i iskustvo za dobrobit društva.

- Isključenje onih koji se ne pridržavaju ovog kodeksa:

Udruženje se obavezuje da nakon otkrivanja kršenja Etičkog kodeksa pravilno istraži primedbe na člana i njegove / njene mogućnosti da se žali odgovarajućem organu Udruženja, Udruženje će usvojiti odgovarajuće mere u pravcu prestanka članstva ili će odlučiti o metodi za otklanjanje loše situacije. Članovi koji prekrše Etički kodeks će biti u obavezi da isprave situaciju u skladu sa uslovima uredbe Udruženja. Sva ostala pitanja su regulisana članovima Udruženja i važećom zakonskom regulativom zemlje.