ERCA proces sertifikacije-Obuka i sertifikacija internih i eksternih proveravača vodećih proveravača-Auditor/Lead auditor za sisteme menadžmenta/ISO standarde

ERCA Proces Sertifikacije

Ukoliko želite da zatražite sertifikaciju od strane ERCA i budete uneti u bazu podataka ERCA sertifikovanih polaznika na osnovu uspešno završenog ispita, morate pokazati stručno znanje i iskustvo u izabranom polju.
Ispod je kratak opis koraka koje bi kandidati trebalo da preduzmu kako bi uspešno bili sertifikovani.

- Prvi korak:

Izbor “šeme sertifikacije” prema kojoj želite da dobijete svoj ERCA sertifikat; uzmite u obzir neophodno znanje i iskustvo navedeno u zahtevima Šeme sertifikacije.

- Priprema za ispit:

Kandidati se pripremaju za ispit pohađanjem ERCA kursa u organizaciji udruženja ERCA ili pohađanjem kursa koji izvodi ERCA član, partner i zastupnik za Srbiju.

- Registracija za ispit:

Da bi mogli da polažu ispit, kandidati moraju da popune prijavu za sertifikaciju koja je dostupna na sajtu ERCA ili ERCA člana i zastupnika za Srbiju. Kada se registruju, kandidati će dobiti pristup svom profilu, gde će moći da izmenite svoje lične podatke i podatke o kvalifikacijama. Da bi započeli proces sertifikacije,kandidati moraju da plate kotizaciju u skladu sa pravilima o plaćanjima.

Kada su potrebni podaci popunjeni, kandidat će imati mogućnost da izabere datum ispita i lokaciju. Datum i lokacija će takođe biti vidljivi na sajtu ERCA ili ERCA člana i zastupnika za Srbiju i na ličnom profilu kandidata. Kandidati se moraju prijaviti za ispit 30 dana pre datuma ispita.

- Učešće na ispitu:

Učesnici ispita moraju biti na svom mestu najmanje 30 minuta pre ispita i oni moraju da imaju dokaz o identitetu sa sobom ( lična karta ili vozačka dozvola). Predmet ispita se bazira na zahtevima šeme sertifikacije . Ispit je podeljen na dva dela ( test i studija slučaja). Ispit se može polagati preko dodeljenog profila ili u papirnom formatu.

- Rezultati ispita:

Proces evaluacije traje 6-8 nedelja od dana polaganja ispita. Svi rezultati se šalju putem e-pošte, zajedno sa rezultatom i ocenom ” položio / nije položio”. Kandidati koji ne polože ispit moraju ponovo polagati ispit. Troškovi ponovljenog ispita se ne naplaćuju. Kandidati koji uspešno polože ispit će biti registrovan u registru ERCA i dobiće ERCA sertifikat.

- Održavanje sertifikata – redovni nadzor :

ERCA selektivno i ciklično obavlja godišnju proveru informacija koje primi od sertifikovanih ERCA polaznika ili drugih zainteresovanih strana.

ERCA sertifikat važi 3 godine. Svake godine, ERCA sertifikovani polaznici moraju da ispunjavaju minimalne zahteve redovnog nadzora ( navedene u šemi sertifikacije ). Godišnji nadzor se vrši bez naknade.

Naglašavamo da su ERCA sertifikati, za eksterne proveravače/vodeće proveravače (Auditor/Lead Auditor), interne proveravače, menadžere sistema menadžmenta, globalno prepoznatljivi i međunarodno priznati. Nosioci ERCA sertifikata za eksterne proveravače/vodeće proveravače (Auditor/Lead Auditor) sa velikim uspehom rade za mnoge sertifikacione kuće, kako u Srbiji, tako i u zemljama Evropske Unije i mnogim zemljama sveta. Priznavanje ERCA sertifikata od strane domaćih i međunarodnih sertifikacionih kuća i aktivan rad ERCA proveravača je dovoljan dokaz kompetentnosti ERCA proveravača.