ERCA članstvo-Obuka i sertifikacija internih i eksternih proveravača vodećih proveravača-Auditor/Lead auditor za sisteme menadžmenta/ISO standarde

ERCA članstvo

ERCA Udruženje se pridržava principa da može imati samo jednog člana iz svake zemlje.

Članstvo je otvoreno za pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove :
– Da su osnovana u skladu sa zakonima i praksom njihove zemlje porekla,
– Da budu neprofitna organizacija,
– Da budu tako organizovana i finansirana kao da bi mogao da uzme u obzir i / ili da predstavljaju nacionalne interese onih industrijskih oblasti koje koriste tehnike iz Tehničke Oblasti Udruženja,
– Da obezbedi finansijska sredstva za širenje delovanja Udruženja i sprovođenje odluka donetih od strane Generalne Skupštine.

Svako pravno lice koje ispunjava sledeće zahteve može postati član ERCA:

– Ima osoblje sa iskustvom u organizaciji obrazovanja, sa poznavanjem standarda i propisa za obuku.

– Ima prostorije pogodne za obuku i polaganje ispita za najmanje 10 osoba,

– Nije organizacija koja bi kasnije koristila sertifikovane kandidate za obavljanje Audita- provera, inspekcije i sertifikacije u svojoj organizaciji,

– Nije član drugog udruženja koje obavlja iste ili slične delatnosti, a koje bi bilo u direktnoj konkurenciji promovisanja interesa ERCA.

Vrste članstva

Udruženje je sastavljeno od:

Punopravnih članova

– Pravna lica ili grupa pravnih lica koji se u potpunosti ili uglavnom bave naučnim i tehničkim aspektima koji se odnose na Tehničke Oblasti Udruženja,

– Pravna lica ili grupa pravnih lica koja sadrže odsek koji se u potpunosti ili uglavnom bavi naučnim i tehničkim aspektima koji se odnose na Tehničke Oblasti Udruženja.

Pridruženih članova:

– Pravna lica ili grupa pravnih lica koja sadrže odsek koji pokriva samo deo naučnih i / ili tehničkih aspekata koji se odnose na Tehničke Oblasti Udruženja,

– Pravna lica koja nameravaju da osnuju telo ili odsek koji pokriva naučne i tehničke aspekte koji se odnose na Tehničke Oblasti Udruženja.

Navedeni zahtevi su fundamentalni. Ostali zahtevi su propisani internim procedurama ERCA, čije se ispunjenje verifikuje putem provere.